Semalt Islamabad hünärmeni Metasearch ýa-da gözleg esasly gözleg motory barada jikme-jik maglumat berýär

Bir durnukly bolan gelende jaň motorları aýrylmaz bir bölegi oýnamak search engine oňaýlaşdyrma kampaniýasyny. Reýtingde gözleg motorlarynyň algoritmleri käbir faktorlary göz öňünde tutýar. Gözlegçilere esaslanýan gözleg motorlary, botlar we örümçiler ýaly web sahypalaryňyzy gözden geçirýän programma üpjünçiligini öndürip işleýär.

Semalt Digital Services” -iň ýokary hünärmeni Maýkl Braun bu ýerde käbir özüne çekiji meseleleri gürrüň berýär.

Gözleg motory näme?

Gözleg motorlary web sahypaňyzda gezip ýörkä, maglumat bazasyna maglumat iberýärler we saklaýarlar. Millionlarça web sahypalaryna göz aýlamak bilen gözleg motorlary maglumatlar bazasyny düzýär we tertipleşdirýär, açar sözüň ähmiýetini möhüm däl sözlemlere öwürýär. Web ussatlary algoritmlerde ýokary derejäni almak üçin gysga ýollaryň üstünde işleýärler.

Käbir web ussatlary we onlaýn marketologlar gözleg motorlarynyň algoritmlerinde öwrüliýän açar sözlerini ýokary derejä çykarmak üçin gara şlýapa SEO usullaryny ulanýarlar. Google we Bing aldanmagy halamaýarlar. Web sahypalaryňyza göçürilen we köpeldilen mazmuny ýerleşdirmek, gysga möhletli strategiýa bolup, gysga wagtyň içinde möhüm öwrülişik söz düzümiňizi ýokary derejä çykaryp biler. Şeýle-de bolsa, Google-yň SEO syýasatlaryny we görkezmelerini bozýan web ussatlaryny ýüze çykarmak we jezalandyrmak usuly bar.

Gözleg motorlarynyň görnüşleri

  • Gözleg esasly motorlar
  • Metasearch motorlary

Köp sanly onlaýn marketologlar, marketing geňeşçileri we web sahypasynyň eýeleri gözleg esasly gözleg motorlary bilen tanyş. Gözleg motorlarynyň bu görnüşi, sahypaňyzy gözden geçireniňizden soň maglumatlaryňyzy awtomatiki iberýär we indeksleýär.

Gözleg motory optimizasiýasy, tölegsiz netijeleri ulanmak arkaly web sahypaňyzy we onlaýn dükanyň görünmegini gowulandyrýan uzak möhletli we tygşytly strategiýadyr. Girýänleriňiziň ünsüni çekmek we ahyrky ulanyjylaryňyzyň gatnaşygyny güýçlendirmek.

Hit bazaryňyzy gowy mazmun bilen üpjün etmek, has köp zat üçin gaýdyp gelmegini saklaýar. Wagtyň geçmegi bilen siz ýokary derejäni alarsyňyz we öwrülişik açar sözüňiz bilen sahypalara baş goşarsyňyz. Gözleg esasly motorlaryň mysallary:

  • Bing
  • Google
  • Exalead
  • Mojeek
  • Gigablast
  • Yandex

Mojeek-iň gözlegçidigi ýa-da Metasearch motorydygy barada bazarda iň oňat jedel ýüze çykdy. Mojeek, Angliýada ýerleşýän gözleg motory bolup, olary indekslemek üçin web sahypasyny gözleýär.

Metasearch motorlary barada peýdaly maglumatlar

Metasearch motorlary, maglumatlar bazalaryny seljermek we tertiplemek üçin gözlegçilerden doly. Köplenç, Metasearch Engines başarnykly maglumat bazalaryny hödürlemek maksady bilen iň ýokary gözleg esasly gözleg motorlaryndan netijeleri düzýär. Gözleg motory näme? Bu, onlaýn kampaniýa başlamazdan ozal her web ussasynyň göz öňünde tutmaly soragy.

Metasearch motorlary, ulanyjylaryň gözleýän netijelerini görkezmek üçin ahyrky ulanyjylaryň tejribesini nyşana alýar. Metasearch motorlarynyň laýyk mysallary “Unbubble” we “lxquick”.

Meta vs. Crawler

Gözlegçiler esasly gözleg motorlary netijeleri tertiplemek üçin reýting faktorlaryny ulanýarlar. Beýleki tarapdan, Metasearch Motorlary maglumatlar bazasyny täzeden tertiplemek we tertiplemek üçin gözlegçilere baglydyr. Gözleg we netijeleri tertiplemek üçin hereketlendiriji bolmasa, Metasearch Motorlary bazardaky täze gözleg motorlary tarapyndan aňsatlyk bilen kowulyp bilner.

Bäsdeşlik ideologiýasy

Sanly marketing pudagynda Google marketologlar we ahyrky ulanyjylar tarapyndan ulanylýar. Google potensial gelýänlere mugt we giňişleýin hyzmatlary hödürleýär. Metasearch Motorlary bilen gözleg esasly motorlaryň arasyndaky tapawuda düşünmek gaty möhümdir.

Ulanyjy tejribesine baha berýän marketologlar üçin Metasearch Motorlary iň gowy saýlawyňyzdyr. Gözleg motorynyň bu görnüşi, girmek we derňemek aňsat bolan netijeleri täzeden tertipleşdirýär. Häzirki zaman mazmun marketing pudagynda ulanyjy tejribesi gyzyklanma nokady bolmagyny dowam etdirýär. Maksatlaýyn bazaryňyza ýetmek we işewürligiňizi hakyky wagtda ýokarlandyrmak üçin onlaýn kampaniýaňyza laýyk gelýän iň oňat gözleg motoryny saýlaň.

mass gmail